Winning Rupert x Choix De Maia (NZ), filly

$15,500 (inc GST) per 10% share or $7,750 (inc GST) per 5% share

 

Extreme Choice x Dahooil (NZ), filly

$25,750 (inc GST) per 10% share or $12,875 (inc GST) per 5% share

Divine Prophet x Centafaith, colt

$33,500 (inc GST) per 10% share or $16,750 (inc GST) per 5% share

 

Vancouver x Holy Moly (NZ), colt

$27,950 (inc GST) per 10% share or $13,975 (inc GST) per 5% share

 

Deep Field x I Got Trix, colt

$32,950 (inc GST) per 10% share or $16,475 (inc GST) per 5% share

 

Fastnet Rock x Rendzina, colt

$41,500 (inc GST) per 10% share or $20,750 (inc GST) per 5% share

 

Winning Rupert x Choix De Maia (NZ), filly

$15,500 (inc GST) per 10% share or $7,750 (inc GST) per 5% share

 

Extreme Choice x Dahooil (NZ), filly

$25,750 (inc GST) per 10% share or $12,875 (inc GST) per 5% share

Divine Prophet x Centafaith, colt

$33,500 (inc GST) per 10% share or $16,750 (inc GST) per 5% share

 

Vancouver x Holy Moly (NZ), colt

$27,950 (inc GST) per 10% share or $13,975 (inc GST) per 5% share

 

Deep Field x I Got Trix, colt

$32,950 (inc GST) per 10% share or $16,475 (inc GST) per 5% share

 

Fastnet Rock x Rendzina, colt

$41,500 (inc GST) per 10% share or $20,750 (inc GST) per 5% share